ජ’පුර සහ ඇමෙරිකාවේ පර්යේෂණ ආයතනයක් අතර අවබෝධතා ගිවිසුමක්

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය සහ ඇමෙරිකාවේ පර්යේෂණ ආයතනයක් අතර අවබෝධතා ගිවිසුමක් අත්සන් තැබීම 2017 අගෝස්තු මස 17 වැනිදා පැවැත්විය.

වැඩිදුර විස්තර : www.sjp.ac.lk/news/mou-between-usjp-and-research-triangle-institute-international-usa/

 

 

Recent Posts

MOU between USJP and Research Triangle Institute International, USA

A Memorandum of Understanding between University of Sri Jayewardenepura and Research Triangle Institute International USA  concerning Chronic Kidney Disease of unknown aetiology (CKDu) Investigation was signed 17th August 2017 at Vice Chancellor’s office.

The present investigation is a continuation of collaboration of RTI with the University of Sri Jayewardenepura, which to date has resulted in four well-received research and policy advocacy articles and multiple conference presentations, on the important topic of chronic kidney disease of unknown etiology.

 

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Recent Posts