ජාතික සම්මාන පිරිනැමීමේ උත්සවය 2017

2017 මාර්තු මස 20 වැනිදා නෙලුම් පොකුණ රඟහලේදී පැවති ජාතික සම්මාන පිරිනැමීමේ උත්සවයේදී ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ මානව ශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පීඨයේ සමාජ හා මානව විද්‍යා අධ්‍යයනාංශයේ ජ්යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය ආචාර්ය ප්‍රනීත් අභයසුන්දර මහතාට කලාශුරි සම්මානයද, ඉංග්‍රීසි භාෂාව සහ ඉගැන්වීමේ ඒකකයේ ජ්යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය මධුභාෂිනී රත්නායක මහත්මියට කලා කීර්ති සම්මානයද,  ජපුර විද්‍යාර්ථයින්ගේ සංගමයේ සභාපති ඩබ්ලිව්. කේ. එච්. වෑගපිටිය මහතාට දේශබන්දු සම්මානය සහ රසායනවිද්‍යා අධ්‍යනාංශයේ සම්මානිත මහාචාර්ය එරල් රැඩ්ක්ලිෆ් ජෑන්ස් මහතාට විද්‍යා ජෝති සම්මානය හිමිවිය.

Category Posts

National Honors Award – 2017

National Honors Award – 2017 ceremony was held 20th march at Nelumpokuna theater under the patronage of President Maithripala Sirisena, conferring national honors on distinguished personalities of the nation. Eminent academics of the University of Sri Jayewardenepura was awarded with honorary titles at the ceremony for their contribution to the nation.

Dr. Praneeth Abeysundara Senior Lecturer at the Department of the Sociology and Anthropology at the Faculty of Humanities and Social Sciences  was awarded Kalashuri title and Ms. Madubhashini Rathnayake, Senior Lecturer at English Language and Teaching unit was awarded with the title of Kala Keerthi at the Ceremony. As well as Mr. W. K. H. Wegapitiya, President of the Alumni Association of the University was awarded the title of Deshabandu and Emeritus Professor, E. R. Jansz at the Department of Chemistry was awarded with the title of Vidya Jothi at the National Honors Award – 2017 Ceremony.

Category Posts