විද්‍යා රැස්වීම් ශාලාව විවෘත කිරීමේ උත්සවය

 

opening-ceremony-of-the-faculty-of-applied-sciences-board-room-7

විද්‍යා රැස්වීම් ශාලාව විවෘත කිරීමේ උත්සවය 2016 ඔක්තෝම්බර් මස 24 වැනි දින සවස 3.00 ට ව්‍යවහාරික විද්‍යා පීඨයේ නව ගොඩනැගිලි සංකීර්ණයේ 3 වැනි මහලේදී පැවැත්විය. මේ අවස්ථාව සදහා ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ උප කුලපති මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතා, හිටපු උප කුලපති එන්. එල්. ඒ. කරුණාරත්න, ව්‍යවහාරික විද්‍යා පීඨයේ පීඨාධිපති මහාචාර්ය සුදන්ත ලියනගේ, ව්‍යවහාරික විද්‍යා පීඨයේ හිටපු පීඨාධිපති මහාචාර්ය ඒ. එම්. අබේසේකර, උපාධි අධ්‍යයන පීඨයේ පීඨාධිපතිනී මහාචාර්ය හේමන්ති රණසිංහ, මහාචාර්යවරුන්, කථිකාචාර්යවරුන් සහ අනෙකුත් අධ්‍යයන සාමාජිකයන් සහභාගි විය.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

News