පන්ජාබ් විශ්ව විද්‍යාලයේදී මහාචාර්ය රනිල් ද සිල්වා විසින් “මොළයේ වයස්ගතවීම” පිළිබද දේශනයක්

brain_aging

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ ජෛව තාක්ෂණ සහ නියුරෝන විද්‍යාව පිළිබඳ නව නිපැයුම් සදහා වූ අන්තර් විෂය මධ්‍යස්ථානයේ අධ්‍යක්ෂක මහාචාර්ය රනිල් ද සිල්වා මහතා පන්ජාබ් විශ්ව විද්‍යාලයේ පැවති 8 වැනි මුලික විද්‍යා අධ්‍යයන සමුළුවේදී දේශනයක් පවත්වයි.

වැඩිදුර තොරතුරු : http://timesofindia.indiatimes.com/city/chandigarh/Sri-Lankan-neuroscientist-talks-about-benefits-of-tea-for-brain-ageing/articleshow/55050176.cms

 

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

Recent Posts