“කළමනාකරණ ක්‍රියාවලිය හැඳින්වීම” පිලිබඳ සහතික පත්‍ර පාඨමාලාවේ පළමු කණ්ඩායම

මානව හා සමාජ විද්‍යා පීඨයේ වැඩසටහනක් වන “කළමනාකරණ ක්‍රියාවලිය හැඳින්වීම” පිලිබඳ සහතික පත්‍ර පාඨමාලාවේ පළමු කණ්ඩායම සදහා සහතික පත්‍ර පිළිගැන්වීම 2016 නොවැම්බර් මස 3 වැනිදා විශ්ව විද්‍යාල පරිශ්‍රයේදී පැවැත්විය.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

News