“කළමනාකරණ ක්‍රියාවලිය හැඳින්වීම” පිලිබඳ සහතික පත්‍ර පාඨමාලාවේ පළමු කණ්ඩායම

මානව හා සමාජ විද්‍යා පීඨයේ වැඩසටහනක් වන “කළමනාකරණ ක්‍රියාවලිය හැඳින්වීම” පිලිබඳ සහතික පත්‍ර පාඨමාලාවේ පළමු කණ්ඩායම සදහා සහතික පත්‍ර පිළිගැන්වීම 2016 නොවැම්බර් මස 3 වැනිදා විශ්ව විද්‍යාල පරිශ්‍රයේදී පැවැත්විය.

Upcoming Events

 1. Monday Talk at Cultural Center

  September 21 @ 4:00 pm - October 12 @ 6:00 pm
 2. 46th Convocation of the University of Sri Jayewardenepura 2020

  November 2 @ 8:00 am - November 3 @ 5:00 pm
 3. 7th International Conference on Multidisciplinary Approaches 2020

  December 8 - December 10
 4. 17th International Conference on Business Management (ICBM) – 2020

  December 10 - December 11
 5. 2nd International Conference on Intangible Cultural Heritage

  December 18 @ 8:00 am - December 19 @ 5:00 pm

Recent Posts

Recognition of the 1st batch of the Certificate course on “Introduction to the Process of Management”

The Certificate course on “Introduction to the Process of Management” is an initiative of the Faculty of Humanities and Social Sciences, to develop the knowledge and skills of the students of the faculty in terms of Management and Commerce.

The first batch of students who took part in this programme were recognized and awarded on the 3rd November 2016 at the university premises with the participation of many university officials.

This initiative marked the first of many other promising programmes of the faculty which are yet to come.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

 1. Monday Talk at Cultural Center

  September 21 @ 4:00 pm - October 12 @ 6:00 pm
 2. 46th Convocation of the University of Sri Jayewardenepura 2020

  November 2 @ 8:00 am - November 3 @ 5:00 pm
 3. 7th International Conference on Multidisciplinary Approaches 2020

  December 8 - December 10
 4. 17th International Conference on Business Management (ICBM) – 2020

  December 10 - December 11
 5. 2nd International Conference on Intangible Cultural Heritage

  December 18 @ 8:00 am - December 19 @ 5:00 pm

Recent Posts