අනුස්මරණ 2016 – සී ප්ලස් සමඟ ගී ගයන්න

recollection-2016-23sing-along-with-c-plus

ජපුර කතෝලික උපාධිධාරීන්ගේ සංගමය විසින් සංවිධානය කරනු ලබන ” අනුස්මරණ 2016 – සී ප්ලස් සමඟ ගී ගයන්න ” සංගීත සැදැවේ ප්‍රධාන අරමුණ වනුයේ විශ්ව විද්‍යාල සිසුන් සදහා වූ ඔවුන්ගේ ශිෂ්‍යත්ව අරමුදල ශක්තිමත් කිරීමයි.

ඡායාරූප : ක්‍රිස්ටි රොජර්ස් සහ ශෂිත මධුෂාන්

See more : https://www.facebook.com/kevin.r.fernando/media_set?set=a.1322381634459081.1073741861.100000617721782&type=3

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

Recent Posts