උපාධි අධ්‍යයන පීඨයේ පර්යේෂණ ප්‍රගති සම්මන්ත්‍රණය

උපාධි අධ්‍යයන පීඨයේ පර්යේෂණ ප්‍රගති සම්මන්ත්‍රණය පසුගියදා උපාධි අධ්‍යයන පීඨයේ දී පැවැත්විණි. මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතා (ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ උපකුලපති ), මහාචාර්ය හේමන්ති රණසිංහ, අධ්‍යයන මණ්ඩල සභාපතිවරුන් , විශ්ව විද්‍යාල ආචාර්යවරු හා පශ්චාත් උපාධි පර්යේෂණ සිසුන් මෙම අවස්ථාවට සහභාගි වූහ.

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

News