ඉතා පෝෂදායි දේශීය ඖෂධ පැළෑටි හා ආහාර ද්‍රව්‍ය පිළිබඳ සම්මන්ත්රණයක්, ප්‍රදර්ශනයක් හා වෙළෙඳ ප්‍රදර්ශනයක්

ජපුර මානව හා සමාජ විද්‍යා පිඨයේ මානව විද්‍යා සංගමය විසින් සංවිධානය කරන ඉතා පෝෂදායි දේශීය ඖෂධ පැළෑටි හා ආහාර ද්‍රව්‍ය පිළිබඳ සම්මන්ත්රණයක්, ප්‍රදර්ශනයක් හා වෙළෙඳ ප්‍රදර්ශනයක් 2016 නොවැම්බර් මස 16 සහ 17 යන දෙදින සුමංගල ශාලාව ඉදිරිපිටදී පැවැත්විය.

මේ අවස්ථාව සදහා ප්‍රධාන ආරාධිත අමුත්තා ලෙස ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ උප කුලපති මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතා සහභාගී විය.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

News