සාර්ථකත්වයේ සෙවනැලි 5 වන අදියර : මුත්තයියා මුරලිදරන් මහතාගේ ආරාධිත දේශනය

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශන ඒකකය විසින් සංවිධානය කරන ලද සාර්ථකත්වයේ සෙවනැලි වැඩමුළු මාලාවේ 5 වන අදියර 2019 ජූලි මස 29 වන දින ව්‍යවහාරික විද්‍යා පීඨ ශ්‍රවණාගාරයේදී පැවැත්විණ.

ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගේ ආදරණීය ක්‍රිකට් පුරාවෘත්තය වන මුත්තයියා මුරලිදරන් මහතා සාර්ථකත්වයේ සෙවනැලි වැඩමුළු මාලාවේ 5 වන අදියරෙහි ආරාධිත දේශකයා විය.

මේ අවස්ථාව සඳහා ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ උපකුලපති මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතා ද තවත් ආචාර්යවරුන් හා සිසුන් රැසක්ද සහභාගිවිය.

සාර්ථකත්වයේ සෙවනැලි පළමු වැඩමුළුව : Phase 1
සාර්ථකත්වයේ සෙවනැලි දෙවැනි වැඩමුළුව : Phase 2
සාර්ථකත්වයේ සෙවනැලි තෙවැනි වැඩමුළුව : Phase 3
සාර්ථකත්වයේ සෙවනැලි තෙවැනි වැඩමුළුව : Phase 4

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

News