“සාර්ථකත්වයේ සෙවණැලි” – “හපන්කම් ගොන්කම් සහ පුරසාරම්” ජැක්සන් ඇන්තනී සමඟ

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශක ඒකකයේ වෘත්තිය නිපුණතා සංවර්ධන සංගමය සංවිධානය කරන “සාර්ථකත්වයේ සෙවණැලි” වැඩමුළු මාලාවේ පළමු වැඩසටහන “හපන්කම් ගොන්කම් සහ පුරසාරම්” ජැක්සන් ඇන්තනී මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් 2017 දෙසැම්බර් මස 06 වැනිදා කළමනාකරණ අධ්‍යයන හා වාණිජවිද්‍යා පිඨයේ මහාචාර්ය මුණසිංහ ශාලාවේදී පැවැත්විය.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

News