මානව ශ්‍රාස්ත්‍ර හා සමාජ විද්‍යා පීඨයෙන් මෘදු කුසලතා සංවර්ධන වැඩසටහනක්

මානව ශ්‍රාස්ත්‍ර හා සමාජ විද්‍යා පීඨයේ අවසාන වසරේ තෝරාගත් සිසුන් 150 දෙනෙකු සඳහා මෘදු කුසලතා සංවර්ධන වැඩසටහනක් 2017 සැප්තැම්බර් මස පෙ.ව. 8.00 සිට ප.ව. 5.00 දක්වා කොළොඹ 05 ජානකී හෝටලයේ දී  පැවැත්විය. ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ මානව ශ්‍රාස්ත්‍ර හා සමාජ විද්‍යා පීඨයේ මෘදු කුසලතා සංවර්ධන ඒකකය විසින් සංවිධානය කරන ලද මෙම වැඩසටහනේ මුලික අරමුණ වුයේ පීඨයේ සිසුන්ගේ අනාගත වෘතිමය ජිවිතයට අවශ්‍ය දැනුම ලබාදීම සහ කුසලතා වර්ධනය කිරීමයි.

මෙම අවස්ථාව සඳහා ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ උපකුලපති මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතා, මානව ශ්‍රාස්ත්‍ර හා සමාජ විද්‍යා පීඨයේ පීඨාධිපති මහාචාර්ය ඩී. පී. එස්. චන්ද්‍රකුමාර මහතා, මෘදු කුසලතා සංවර්ධන ඒකකයේ සභාපති ආචාර්ය වයි. එම්. යපාරත්න මහතා, මෘදු කුසලතා සංවර්ධන ඒකකයේ කමිටු සාමාජික පුජ්‍ය දඹර අමිල හිමි, පීඨයේ සීමාවාසික පුහුණුවේ අධ්‍යක්ෂක සම්බන්ධිකාරක ආචාර්ය ශිරන්ත හීන්කෙන්ද මහතා සහභාගිවිය.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

News