කළමනාකරණ පිඨය විසින් සංවිධානය කරන ලද විශේෂිත සම්මන්ත්‍රණය

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ කළමනාකරණ අධ්‍යයන හා වාණිජවිද්‍යා පිඨයේ සිසුන් සඳහා වූ කුසලතා, හැකියාවන් හා ආකල්ප වර්ධනය කිරීමේ වැඩසටහන් මාලාවේ පස් වැනි වැඩසටහන 2017 නොවැම්බර් මස 22 වැනිදා විශ්විද්‍යාලීය සෝරත ශාලාවේදී පැවැත්විය.

සම්පත්දායකය ලෙස සහභාගී වුයේ “ලංකා ටයිල්” ආයතනය ඇතුළු අයටහන කිහිපයක අධ්‍යක්ෂක ආචාර්ය මහේන්ද්‍ර ජයසේකර මහතා වූ අතර ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ කළමනාකරණ අධ්‍යයන හා වාණිජවිද්‍යා පිඨයේ තීරණ විද්‍යා අධ්‍යයනාංශයේ සුදත් මංජුල අමරසේන මහතා ඇතුළු විශ්වවිද්‍යාලීය ආචාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයින් පිරිසක් ද මේ අවස්ථාවට සහභාගීවිය.

Upcoming Events

 1. Monday Talk at Cultural Center

  September 28 @ 4:00 pm - October 12 @ 6:00 pm
 2. 46th Convocation of the University of Sri Jayewardenepura 2020

  November 2 @ 8:00 am - November 3 @ 5:00 pm
 3. 7th International Conference on Multidisciplinary Approaches 2020

  December 8 - December 10
 4. 17th International Conference on Business Management (ICBM) – 2020

  December 10 - December 11
 5. 2nd International Conference on Intangible Cultural Heritage

  December 18 @ 8:00 am - December 19 @ 5:00 pm

Recent Posts

Special Seminar for Undergraduates, Organized by FMSC

Faculty of Management Studies and Commerce organized a special seminar series for its undergraduates with the purpose of developing their skills, capabilities and attitudes. The 5th programme of the seminar series was held on 22nd November 2017 at the Fayol Hall of the Sri Soratha Building.

Resource person of the Seminar was, Mr. Mahendra Jayasekara, Managing Director of Lanka Tiles PLC, Lanka Waltiles PLC, Lanka Ceramics PLC, Swisslek (Ceylon) PLC. Several Academic members including Dr. Sudath Manjula Amarasena in the Department of Decision Science in the Faculty of Management and Commerce participated to the seminar programme.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

 1. Monday Talk at Cultural Center

  September 28 @ 4:00 pm - October 12 @ 6:00 pm
 2. 46th Convocation of the University of Sri Jayewardenepura 2020

  November 2 @ 8:00 am - November 3 @ 5:00 pm
 3. 7th International Conference on Multidisciplinary Approaches 2020

  December 8 - December 10
 4. 17th International Conference on Business Management (ICBM) – 2020

  December 10 - December 11
 5. 2nd International Conference on Intangible Cultural Heritage

  December 18 @ 8:00 am - December 19 @ 5:00 pm

Recent Posts