කළමනාකරණ පිඨය විසින් සංවිධානය කරන ලද විශේෂිත සම්මන්ත්‍රණය

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ කළමනාකරණ අධ්‍යයන හා වාණිජවිද්‍යා පිඨයේ සිසුන් සඳහා වූ කුසලතා, හැකියාවන් හා ආකල්ප වර්ධනය කිරීමේ වැඩසටහන් මාලාවේ පස් වැනි වැඩසටහන 2017 නොවැම්බර් මස 22 වැනිදා විශ්විද්‍යාලීය සෝරත ශාලාවේදී පැවැත්විය.

සම්පත්දායකය ලෙස සහභාගී වුයේ “ලංකා ටයිල්” ආයතනය ඇතුළු අයටහන කිහිපයක අධ්‍යක්ෂක ආචාර්ය මහේන්ද්‍ර ජයසේකර මහතා වූ අතර ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ කළමනාකරණ අධ්‍යයන හා වාණිජවිද්‍යා පිඨයේ තීරණ විද්‍යා අධ්‍යයනාංශයේ සුදත් මංජුල අමරසේන මහතා ඇතුළු විශ්වවිද්‍යාලීය ආචාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයින් පිරිසක් ද මේ අවස්ථාවට සහභාගීවිය.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

News