රෝග නසන කුළුබඩු – ජපුර ආහාර පර්යේෂකයන්ගේ අදහස්

Romesh Liyanage

වැඩි විස්තර සඳහා පිවිසෙන්න : http://www.sjp.ac.lk/news/spices-and-their-healing-powers-by-food-science-researchers/

http://www.liveat8.lk/2016/07/17/31707/

 

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

News