ජේය්ෂ්ඨ මහාචාර්ය සුදන්ත ලියනගේ මහතා ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ වැඩබලන උපකුලපති ලෙස වැඩ භාර ගනී

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ තාක්ෂණ පීඨයේ හිටපු පීඨාධිපති ජේය්ෂ්ඨ මහාචාර්ය සුදන්ත ලියනගේ මහතා ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ නව වැඩබලන උපකුලපති වශයෙන් 2020 ජනවාරි මස 6 වන දින වැඩ භාරගන්නා ලදී.
ගෞරවනීය මහා සංඝයාවහන්ස, පීඨාධිපතිවරුන්, අධ්‍යනාංශ ප්‍රධානීන්, ආචාර්යවරුන්, අධ්‍යයන හා අනධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයන්ද මෙම අවස්ථාවට සහභාගී විය.

ජේය්ෂ්ඨ මහාචාර්ය සුදන්ත ලියනගේ මහතා පිලිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු : http://science.sjp.ac.lk/che/professor-sudantha-liyanage/

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

News