ජාත්‍යන්තර වන හා පාරිසරික සමුළුව 2017 සඳහා නිබන්ධන ඉදිරිපත් කිරීම

22 වන ජාත්‍යන්තර වන හා පාරිසරික සමුළුව 2017 නොවැම්බර් මස 10 සහ 11 දක්වා කළුතර “ටැංජරින් බීච්” හෝටලයේදී පැවැත්වීමට නියමිතය. මේ සඳහා නිබන්ධන ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා 2017 සැප්තැම්බර් මස 15 දක්වා කාලය ඇත.

වැඩිදුර විස්තර සහ නිබන්ධන ඉදිරිපත් කිරීම් සඳහා පිවිසෙන්න : http://fesympo.sjp.ac.lk/

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

News