11 වන හෙද සිසුන් කණ්ඩායමෙහි (2014/2015) දිවුරුම් දීම

11 වන හෙද සිසුන් කණ්ඩායම (2014/2015) දිවුරුම් දීමේ උත්සවය 2017 අගෝස්තු මස 10 වැනිදා වෛද්‍ය විද්‍යා පිඨයේ කායව්‍යච්ඡේද අධ්‍යනාංශ ශ්‍රවණාගාරයේදී පැවැත්විය.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

News