ඉතිහාසය හා පුරාවිද්‍යා අධ්‍යනාංශයේ උපාධි අපේක්ෂකයින් පිරිසක් උපකුලපති හමුවේ

ඉන්දියාවේ විශේෂ පුරාවිද්‍යා  පුහුණුවකට සහභාගී වන ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිදයාලයේ ඉතිහාසය හා පුරාවිද්‍යා අධ්‍යනාංශයේ උපාධි අපේක්ෂකයින් පිරිසක් ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිදයාලයේ උපකුලපති මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතා හමුවිය.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

Recent Posts