අති උතුම් දේවධර්මාචාර්ය පියර් නගුයෙන් වැන් ටොට් අගරදගුරු හිමිපාණන් ජපුර කැරොල් ගී සැඳෑවට

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයීය කතෝලික ශිෂ්‍ය සංගමය සහ විශ්ව විද්‍යාලයීය කතෝලික ආදි විද්‍යාර්ථී සංගමය හා එක්ව සත්වන වරට සංවිධානය කරනු ලැබූ විශ්ව විද්‍යාලයීය කැරොල් ගී ගායනා සැඳෑව 2016 දෙසැම්බර් මස 19 වන සඳූදා දින ප.ව. 6.30 සිට කළමනාකරණ අධ්‍යයන හා වාණිජ විද්‍යා පීඨ ප්‍රධාන ශාලාවේදී පැවැත් විය.

මෙවර ප්‍රථම වරට ශ්‍රී ලංකාවේ අපෝස්තලික තානාපති : වතිකානු ශ්‍රී ලංකා තානාපති- අති උතුම් දේවධර්මාචාර්ය පියර් නගුයෙන් වැන් ටොට් අගරදගුරු හිමිපාණන්ගේ සහභාගිත්වයෙන් විශ්ව විද්‍යාලයීය නත්තල් කැරොල් ගායනා සැඳෑව පැවැත්විය.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

News