තාරුණ්‍ය හා සරසවි ජීවිතය

 

Sarasavi tharunya

ජීවිතයේ සුන්දරම තරුණ විය හා සබැදි ආදරය, තරුණ තරුණියන් මුහුණ දෙන විවිධ අභියෝග පිලිබන්දව මෙහිදී අවධානය යොමු කරුණු ලැබේ .

වීඩියොව නරබන්න

වැඩි විස්තර සදහා පිවිසෙන්න . :http://www.sjp.ac.lk/wp/wp-admin/post.php?post=9611&action=edit&lang=en&admin_bar=1

 

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

Recent Posts