கலாநிதி யூ. அனுரகுமார மீண்டும் முகமேயத்துவ கற்கைகள் மற்றும் வர்த்தக விஞ்ஞானப் பீடாதிபதி பதவிக்கு

முகமேயத்துவ கற்கைகள் மற்றும் வர்த்தக விஞ்ஞானப் பீடத்தின் உத்தியோகப்பூர்வ காலம் 2017 மே மாதம் 28 ஆம் திகதியுடன் இறுதி அடைவதால் பதில் உபவேந்தர் திரு.பி.பி. மண்டாவல அவர்களின் தலைமையில் புதிய பீடாதிபதி தேர்ந்தேடுக்கும் விசெழ்க் கூட்டம் 2017 மே மாதம் 24 ஆம் திகதி இடம்பெற்றியது. இதன் போது இரண்டவது முறைக்கும் முகமேயத்துவ கற்கைகள் மற்றும் வர்த்தக விஞ்ஞானப் பீடத்தின் புதிய பீடாதிபதியாக தட்போதய பீடாதிபதி, கலாநிதி திரு. யூ. அனுர குமார தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார்.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

News