வெள்ளப்பெருக்கு நிவாரண உதவி மற்றும் மருத்துவா் முகாங்கள்

ஸ்ரீ ஜயவர்தனபுர பல்கலைக்கழக மருத்துவ விஞ்ஞானப் பீடத்துடன் சுகாதார அமெச்சு மற்றும் , இடர் முகாமைத்துவ அமெச்சு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ள வெள்ள நிவாரண மற்றும் இரு மருத்துவ முகாங்கள் 2017 மே மாதம் 30 ஆம் திகதி இரத்தினபுரி மாவட்டத்தில் நடத்தப்பட்டது.

மேலும் இரு முகாங்கள் 2017 ஜூன் மாதம் 02 ஆம் திகதி தென் மாகாணத்தில் பிட்டபெத்தர மற்றும் மொரவக்கை பிரதேசங்களில் நடாத்தப்பட வுள்ளது.

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

News