ஸ்ரீ ஜயவர்த்தனபுர பல்கலைக்கழகத்தின்செவையணி, மாணவர்களுடன் இணைந்து, மத்துகம, அகலவத்த பிரதேசத்தில் அழிவுகள் ஏற்பட்ட வீடுகள் திருத்துவதற்கு உடல் உழைப்பால் பங்கேற்பு

ஸ்ரீ ஜயவர்த்தனபுர பல்கலைக்கழகத்தின் உபவேந்தர்திரு. சம்பத் அமரதுங்கவுடன் நடாத்திய கலந்துரையாடலின் பின்னர்ஸ்ரீ ஜயவர்த்தனபுர பல்கலைக்கழகத்தின்சுமார்300க்கு மேற்பட்டசெவையணியினரும்மாணவர்களும் ஒன்றிணைந்து, மத்துகம, அகலவத்த பிரதேசத்தில் அழிவுகள் ஏற்பட்ட வீடுகள் திருத்துவதற்கு தமதுஉடல் உழைப் வழங்கும் ஒரு நிகழ்வு 2017ஜூன்01ஆம் திகதி இடம்பெற்றது.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

Recent Posts