பிட்டிபனை விடுதிக்கான அடிக்கல் நடுவப்படும்

உயர் கல்வி மற்றும் பெருஞ் சாலை கோரவ லக்ஸ்மன் கிரிஎல்ல அவர்களின் தலைமையில் பிட்டிபனை புதிய விடுதிக்காக அடிக்கல் நடுதல் 2017 மே மாதம் 29 ஆம் திகதி இடம் பெற்றியது.

Vice Chancellor’s Speech

Hon. Lakshman Kiriella’s Speech (Minister of Higher Education & Highways)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

News