இலங்கை பொருளாதார ஆராய்வு சஞ்ஞிகையில்4வது காண்டத்தின் 2வது வெளியிடு

ஸ்ரீஜயவர்தனபுர பல்கலைக்கழகத்தின்வர்த்தக போருளாதார கற்கைகள் பிரிவால் நடாத்தி செல்கின்ற ஆசிரியர் அலுவலகத்துடனானஇலங்கை பொருளாதார ஆராய்வு சஞ்ஞிகையின்4வது காண்டத்தின் 2வது இதழ்2017ஜூன் மாதம் 07ஆம் திகதி வெளியிடப்பட்டது.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

News