விஞ்ஞானப் பீடத்திற்காக புதிய விரிவுரையாளர்கள்

ஸ்ரீ ஜயடர்டனபுர பல்கலைக்கழக விஞ்ஞானப் பீடத்திற்காக சிரேஷ்ட விரிவுரையாளர்கள் மற்றும் தற்காலிக விரிவுரையாளர்கள் 2017 மே மாதம் 19 ஆம் திகதி நியமனம் பெற்றனர். இச் சந்தா்பத்தில் ஸ்ரீ ஜயடர்டனபுர பல்கலைக்கழக உப வேந்தார் பேராசிரியர் திரு சம்பத் அமரதுங்க அவர்களும் பங்கேற்றினர்.

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

News