ஸ்ரீஜயவர்தனபுர பல்கலைக்கழகம்மற்றும் தாதிகள் பீடம் ஒன்றிணைக்கும் திட்டம்

ஸ்ரீஜயவர்தனபுர பல்கலைக்கழகம் மற்றும் தாதிகள் பீடத்தை200மில்லியன்  ரூபா செலவில் ஒன்றிணைப்பதாக சுகாதார போஷாக்கு மற்றும் சுதேசிய மருத்துவ அமேச்சர் கௌரவ ராசித சேனரத்ன அவர்கள் கூறுகிறார்.

மேலதிக விபரங்கள் : http://www.colombopage.com/archive_17A/Jun11_1497156508CH.php

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

Recent Posts