நீர் பெருக்கம் மற்றும் மண் சரிவினால் பதிப்பெறபட்ட ஜபுர மாணவர்களின் தகவல்களெய் பெற்று தரவும்.

flood-affected-jayewardenepura-students

தற்போதைய நாட்களில் ஏற்பட்டிருக்கும் சீரற்ற வாநிலெய் காரணமாக தாக்கங்கள் ஏற்பட்டுள்ள ஸ்ரீ ஜயவர்தனபுர பல்களெய்கலகத்தெய் சார்ந்த மாணவர்களோ அல்லது அவர்களின் குடும்பத்தினரோ பற்றிய தகவல்களெய் தங்கள் அறிவீர் எனில் கீழே குறிப்பிடும் நபர்கலெய் அறிவுஉட்டிடவும்.

  • திரு சானக உதயகுமார, ஒழுக்காற்று அதிகாரி (071 838 7130)
  • திரு நிமல், பிரதான பாதுகாப்பு உத்தியோகத்தர் (071 443 9295)
  • பேராசிரியர் திரு ஹேமந்த கொட்டேவத்த, நலன்புரி பணிப்பாளர் (071 532 8953), மானிட கலெய் மற்றும் முகாமேயத்துவ கட்கெய்ப் பிரிவு
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

News