“හිත මිතුරු සුළඟ” ගීත විචාරක වැඩසටහන

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ අමද්‍යප තරුණ සංගමය විසින් සංවිධානය කරන ලද ”හිත මිතුරු සුළඟ” ගීතමය වැඩසටහන 2016.04.06 වන දින විශ්වවිද්‍යාලයීය සුමංගල කියවීම් ශාලාවේදී පැවැත්විණ.

Category Posts