විශ්වවිද්‍යාලීය සිසුන් හා කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා “වෙබ් ඔෆ් සයන්ස්”

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය “වෙබ් ඔෆ් සයන්ස්” සේවාව මිලදීගෙන ඇති අතර මේ සඳහා විශ්වවිද්‍යාලීය සිසුන් හා කාර්ය මණ්ඩලයට ප්‍රවේශ වියහැක.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

News