2020 වාර්ෂික රොටරැක්ට් චැම්පියන්ස් ලීග් තරගාවලියේදී USJ අනුශූරතාවය දිනා ගනී

2020 ජනවාරි මස 18 සහ 19 වන දිනවලදී පැවති රොටරැක්ට් චැම්පියන්ස් ලීග් තරගාවලියේදී USJ සිසුන් අනුශූරතාවය දිනා ගන්නා ලදී.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

News