කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා දර්ශනවේදී උපාධි ශිෂ්‍යත්ව, අවසාන දිනය අප්‍රේල් 23

විශ්විද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව මගින් කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයින් සඳහා දර්ශනවේදී උපාධි ශිෂ්‍යත්ව ලබා දීම වෙනුවෙන් අයදුම් පත් කැඳවීම මේ දිනවල සිදුකෙරේ. අයදුම් පත් කැඳවීමේ අවසාන දිනය 2018 අප්‍රේල් මස 23 වැනිදායි.

අයදුම් පත කැඳවීම

www.ugc.ac.lk/images/Financial_Assistance_UGC_AHEAD_University_Teachers_Studies-2018.pdf

උපදෙස්

www.ugc.ac.lk/images/AHEAD_University_Guideline_HRD_2.pdf

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
About the author

The Founder of webclanka ( http://www.chamara.webclanka.com/ )

News