මොනෑෂ් සහ ජ’පුර සහයෝගිතාවය ඇරඹේ

ඕස්ට්‍රේලියාවේ මොනෑෂ් ව්‍යාපාර පාසල සහ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය අතර අත්සන් තැබුණු අවබෝධතා ගිවිසුමහි වැඩ කටයුතු 2018 පෙබරවාරි මස 05 වැනිදා සිට ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේදී ආරම්භවිය.

මේ වැඩසටහන සඳහා ඕස්ට්‍රේලියාවේ “මොනෑෂ් ව්‍යාපාර පාසලේ” අධ්‍යයන සාමාජිකයින් 5 දෙනකු සහ පශ්චාත් උපාධි අපේක්ෂකයින් ඇතුළු උපාධි අපේක්ෂකයින් 35 කගෙන් සැදුම්ලත් නියෝජිත කණඩායමක් සහභාගී වන අතර ඔවුන් සඳහා සත්කාරකත්වය දක්වන්නේ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයි.

වැඩි විස්තර සඳහා:
ආචාර්ය වසන්ත පෙරේරා,
සම්බන්ධීකාරක
අන්තර්ජාතික සහයෝගීතාව මොනෑෂ් විශ්වවිද්‍යාලය
0715328964

Category Posts

The Monash and USJP Collaboration Begins

The Staff student programme conducted with the collaboration of the University of Sri Jayewardenepura and the Monash University afforded by the newly signed Memorandum of Understanding (MoU) between the Universities commenced on the 5th of February at The University of Sri Jayewardenepura.

The MoU was signed by the Vice Chancellor of the University of Sri Jayewardenepura, Prof. Sampath Amaratunge and the Deputy Dean, Education, Monash University, Professor Robert Brooks. The proceedings commenced at the university will be handled by Dr. Wasantha Perera, coordinator, International Collaboration with the Monash University.

The delegation that arrived from the Monash University Australia will partake in a two week course unit: “Engaging International Business”. The course unit offers a 12 point credit score for those who take part in the Course.

The University of Sri Jayewardenepura will be hosting the delegation of forty, consisting of 35 postgraduate and undergraduate students and five academics. The programme will come to an end on the 17th of February.

The program has been designed for both undergraduate and postgraduate students of Monash Business School. It may meet the capstone study requirements in the Bachelor of Business or Bachelor of Commerce.

The course will entail the following topics; which will be covered over the course of two weeks:

  • Sri Lanka’s history, political landscape, and its settlement
  • Sri Lanka’s culture and its relation with South Asia
  • The macro-economic environment and how it facilitates business
  • Micro SMEs in Sri Lanka and their challenges
  • Doing business in Sri Lanka
  • Sustainable Development Goals through a community engagement activity

The course will provide the participants a distinct idea about the economic environment while reflecting its strengths and weaknesses as opposed to that of other countries in the South Asian region. The region has proved quite dynamic in the economic sphere and is a developing economy creating trends in the markets.

Thereby the course will provide insight into the economic powers of the region and the business environment in Sri Lanka. The programme will create a long lasting bond between the two countries and will no doubt lead to future collaborations that a mutually beneficial

For more Information:
Dr. Wasantha Perera,
Coordinator
International Collaboration with the Monash University
0715328964

Category Posts