අතිපුජ්‍ය මහාචාර්ය බෙල්ලන්විල විමලරතන හිමියන්ගේ අදාහන පුජෝත්සවය

2000 වසරේ සිට ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ කුලපති ධුරය හෙබවූ මහාචාර්ය බෙල්ලන්විල විමලරතන හිමියන් 2018 පෙබරවාරි මස 03 වැනිදා අපවත් වූ අතර උන්වහන්සේගේ අවසන් කටයුතු පුර්ණ රාජ්‍ය ගෞරව සහිතව 2018 පෙබරවාරි මස 08 වැනිදා ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය භූමියේදී සිදුකෙරිණි.

මේ අවස්ථාව සඳහා ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන, අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ, හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා, ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ උපකුලපති මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතා ඇතුළු විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රජාව සහ මහජනතාව සහභාගිවිය.

 

Category Posts

Final Rites of Most Ven. Prof. Bellanwila Wimalarathana Thero

The lighting of the funeral pyre of the late Most Ven. Prof. Bellanwila Wimalarathana Thero, Chancellor of the University of Sri Jayewardenepura was conducted yesterday. The casket in which the remains were lying was brought to the pyre amid chanting of Seth pirith by the Maha Sangha.

The funeral ceremony of Most Ven. Prof. Bellanwila Wimalarathana Thero, was held on 8th February 2018, at the University of Sri Jayewardenepura ground under full state honour. The funeral procession was begun at about 1.00 pm from the Bellanwila Rajamahawiharaya. Thousands of people gathered at the Bellaniwila Rajamahawiharaya and at the University Ground to pay their last respects to the Most. Ven. Wimalarathana Thero.

Religious leaders of different dominations including Maha Sangha, political leaders including President Maithripala Sirisena, Prime Minister Ranil Wikremesinghe, former president Mahinda Rajapakshe, and many other representatives of various fields participated in the funeral ceremony.

Prof. Sampath Amaratunge, Vice Chancellor of the University of Sri Jayewardenepura with all of the Academic members Non-academic members, Alumni and Undergraduates of the University of Sri Jayewardenepura paid their last respect to the late Most Ven. Prof. Bellanwila Wimalarathana Thero, who has been the Chancellor of the University of Sri Jayewardenepura since the year 2000.

Category Posts