තාක්ෂණ පීඨයේ නම්නිකරණ වැඩසටහන – 2019

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ තාක්ෂණ පීඨයට අධ්‍යයන වර්ෂ 2019 සඳහා නව සිසුන් ඇතුලත් කර ගැනීමේ නම්නිකරණ වැඩසටහන 2019 පෙබරවාරි මස 25 වන දින විශ්ව විද්‍යාලයීය විද්‍යා ශ්‍රවණාගාරයේදී සිදුවිය.
ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ උපකුලපති ජෙය්ෂ්ඨ මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතාගේ, තාක්ෂණ පිඨයේ පීඨාධිපති මහාචාර්ය සුදන්ත ලියනගේ මහතාගේ, අධ්‍යනාංශ ප්‍රධානීතුමන්ලාගේ සහ තවත් සම්භාවනීය අමුත්තන් රැසකගේ ප්‍රධානත්වයෙන් නම්නිකරන වැඩසටහන පැවැත්විණ.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

News