කතෝලික ශිෂ්‍ය ව්‍යාපාරයේ 8 වන සාමාන්‍ය පෙළ සම්මන්ත්‍රණ මාලාව

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ කතෝලික ශිෂ්‍ය ව්‍යාපාරය විසින් වාර්ෂිකව පවත්වනු ලබන සාමාන්‍ය පෙළ විභාග සදහා වූ සම්මන්තණ මාලාවේ 8 වැන්න 2016 ඔක්තෝම්බර් මස 12 වැනිදා සිට 15 වැනිදා දක්වා කැබිතිගොල්ලැව අධ්‍යාපන කලාපයේ බුද්දන්ගල මධ්‍ය මහා විද්‍යාලයේදී පැවැත්විය. විද්‍යාල කිහිපයක සිසුන් 190 ක් පමණ සහභාගී වූ සම්මන්ත්‍රණ මාලාව සාර්ථකව නිමාවිය.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

News