ජපානයේ පුහුණු ශිෂ්‍යයත්වයක් ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයට

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ ජෛව තාක්ෂණ සහ නියුරෝන විද්‍යාව පිළිබඳ නව නිපැයුම් සදහා වූ අන්තර් විෂය මධ්‍යස්ථානයේ ආචාර්ය උපාධි අපේක්ෂක නාලක විජේකෝන් මහතාට ජපානයේ උසස් කාර්මික විද්‍යා හා තාක්ෂණ පිළිබඳ ජාතික ආයතනය විසින් පුහුණු ශිෂ්‍යයත්වයක් ප්‍රදානය කර තිබේ.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

News