ඩෙංගු නසන ජපුරේ පර්යේෂණ සාර්ථකයි

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ ඩෙංගු ඩෙංගු පර්යේෂණ මධ්‍යස්ථානයේ අධ්‍යක්‍ෂිකා මහාචාර්ය නීලීකා මලවිගේ මහත්මිය සමග “අද” පුවත්පත පැවැත්වූ සම්මුඛ සාකච්ඡාව 2017 පෙබරවාරි මස 27 වැනි දින “අද” පුවත්පතේ පලවිය.

ලිපිය කියවන්න : http://epaper.ada.lk/ (12th Page)

Dengue research

 

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

News