පුස්තකාල සේවක සුබසාධක සංගමයේ වාර්ෂික පොසොන් ධර්ම දේශනාව

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ පුස්තකාල සේවක සුබසාධක සංගමය වාර්ෂික සංවිධානය කරන පොසොන් ධර්ම දේශනාව මෙවර 2017 ජුනි මස 15 වැනිදා පාලි හා බෞද්ධ අධ්‍යයනාංශයේ මහාචාර්ය පුජ්‍ය මැදගොඩ අභයතිස්ස හිමියන් විසින් පැවැත්විය.

 

Upcoming Events

 1. Monday Talk at Cultural Center

  September 21 @ 4:00 pm - October 12 @ 6:00 pm
 2. 46th Convocation of the University of Sri Jayewardenepura 2020

  November 2 @ 8:00 am - November 3 @ 5:00 pm
 3. 7th International Conference on Multidisciplinary Approaches 2020

  December 8 - December 10
 4. 17th International Conference on Business Management (ICBM) – 2020

  December 10 - December 11
 5. 2nd International Conference on Intangible Cultural Heritage

  December 18 @ 8:00 am - December 19 @ 5:00 pm

Recent Posts

நுாலகசேவையாளர் நலன்புரி சங்கத்தின் வருடாந்த பொசன் தருமப் போசணை நிகழ்ச்சி இம்முறை

நுாலகசேவையாளர் நலன்புரி சங்கத்தின் வருடாந்த பொசன் தருமப் போசணை நிகழ்ச்சி இம்முறை 2017ஜூன் மாதம்15ஆம் திகதியன்று இடம் பெற்றியது.

 

Upcoming Events

 1. Monday Talk at Cultural Center

  September 21 @ 4:00 pm - October 12 @ 6:00 pm
 2. 46th Convocation of the University of Sri Jayewardenepura 2020

  November 2 @ 8:00 am - November 3 @ 5:00 pm
 3. 7th International Conference on Multidisciplinary Approaches 2020

  December 8 - December 10
 4. 17th International Conference on Business Management (ICBM) – 2020

  December 10 - December 11
 5. 2nd International Conference on Intangible Cultural Heritage

  December 18 @ 8:00 am - December 19 @ 5:00 pm

Recent Posts

Annual Poson Dharma Deshanawa by Library Staff Welfare Society

Annual Poson Dharma Deshanawa 2017, organized by the library staff welfare society was held on 15th of June 2017 at 9.00am at the Main Library Premises. Ven. Prof. Medagoda Abhayathissa thero, Department of Pali and Buddhist Studies, University of Sri Jayewardenepura conducted the event.

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

 1. Monday Talk at Cultural Center

  September 21 @ 4:00 pm - October 12 @ 6:00 pm
 2. 46th Convocation of the University of Sri Jayewardenepura 2020

  November 2 @ 8:00 am - November 3 @ 5:00 pm
 3. 7th International Conference on Multidisciplinary Approaches 2020

  December 8 - December 10
 4. 17th International Conference on Business Management (ICBM) – 2020

  December 10 - December 11
 5. 2nd International Conference on Intangible Cultural Heritage

  December 18 @ 8:00 am - December 19 @ 5:00 pm

Recent Posts