කේ. ඩී. කේ. ධර්මවර්ධන මහතා සිහිවීම පිණිස පරිත්‍යාගයක්

නැසීගිය කේ. ඩී. කේ. ධර්මවර්ධන මහතා සිහිවීම පිණිස පුස්තකාලය සඳහා පරිත්‍යාගයක් 2017 මාර්තු මස 20 වැනිදා කේ. ඩී. කේ. ධර්මවර්ධන මහතාගේ ආදරණිය බිරිද සමදරා කෝට්ටගේ මහත්මිය අතින් සිදුවිය.

මෙහිදී පුස්තකාලය සදහා පොත් මෙන්ම වටිනා පොත් රාක්ක දෙකක්ද පිරිනැමුණු අතර මේ අවස්ථාව සදහා ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ උපකුලපති මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතා ඇතුළු පිරිසක් ද සහභාගිවිය.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

News