ඉංජිනේරු පීඨයේ අධ්‍යයන කටයුතු සාර්ථකව ඉදිරියට

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාල ඉතිහාසයට නව පිටුවක් එක් කරමින් ඉංජිනේරු පිඨය 2016 වසරේදී ආරම්භ විය. එහි අධ්‍යයන කටයුතු මේ දිනවල සාර්ථකව සිදුවෙමින් පවතී.

Engineering
First Engineering Undergraduates working @ Electrical and Electronic Lab at Faculty of Engineering, University of Sri Jayewardenepura
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

News