2017 ප්‍රථම ආර්ථික විද්‍යාව හා සංවර්ධනය පිලිබඳ අන්තර්ජාතික සමුළුව

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ සත්කාරකත්වය දැරු ප්‍රථම ආර්ථික විද්‍යාව හා සංවර්ධනය පිලිබඳ අන්තර්ජාතික සමුළුව 2017 ජුනි මස 15 හා 16 යන දෙදින කොළොඹදි පැවැත්විය.

 

Recent Posts

“ICED 2017” First International Conference on Economics and Development ICED 2017

The Inaugural International Conference on Economics and Development (ICED 2017) was held on the 15th and 16th of June 2017 in Colombo. The conference was hosted by the University of Sri Jayewardenepura with the collaboration of the International Institute of Knowledge Management (TIIKM) and chaired by Dr. (Mrs.) Sumudu Perera, Senior Lecturer of the Department of Business Economics, Faculty of Management Studies and Commerce.

The theme of the conference was “Inclusive Economic Growth: Rethinking the Development Process in a Time of Paradigm Shift”. Keynote speech was delivered by Dr. Saman Kelegama, Executive Director of the Institute of Policy Studies of Sri Lanka (IPS). The first day ended with an economic forum with the participation of renowned economists and related personalities in the country. Technical sessions were organized on both two days under 12 different tracks.

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Recent Posts