රාජ්‍ය ණය පිලිබඳ ආරාධිත දේශනයක්

ව්‍යාපාර ආර්ථික විද්‍යා අධ්‍යයනාංශය විසින්  සංවිධානය කරන ලද රාජ්‍ය ණය පිලිබඳ ආරාධිත දේශනයක් 2017 මාර්තු මස 23 වැනි දින කළමනාකරණ අධ්‍යයන හා වාණිජ විද්‍යා පීඨ ප්‍රධාන ශ්‍රවණාගාරයේදී පැවැත්විය.

guest lecture

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

News