අධීක්ෂණ හා ඇගයුම් පශ්චාත් උපාධි ඩිප්ලෝමා සමාරම්භක උත්සවය

අධීක්ෂණ හා ඇගයුම් පශ්චාත් උපාධි ඩිප්ලෝමාහි සමාරම්භක උත්සවය 2017 ජුනි මස 04 වැනිදා උපාධි අධ්‍යයන පීඨයේ සම්මන්ත්‍රණ ශාලා 1 හිදී පැවැත්විය.
මේ අවස්ථාව සඳහා ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ උපකුලපති මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතා සහ උපාධි අධ්‍යයන පිඨයේ පීඨාධිපතිනි මහාචාර්ය හේමන්ති රණසිංහ මහත්මිය ඇතුළු විද්වත් පිරිසක් සහභාගී විය.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

News