අධීක්ෂණ හා ඇගයුම් පශ්චාත් උපාධි ඩිප්ලෝමා සමාරම්භක උත්සවය

අධීක්ෂණ හා ඇගයුම් පශ්චාත් උපාධි ඩිප්ලෝමාහි සමාරම්භක උත්සවය 2017 ජුනි මස 04 වැනිදා උපාධි අධ්‍යයන පීඨයේ සම්මන්ත්‍රණ ශාලා 1 හිදී පැවැත්විය.
මේ අවස්ථාව සඳහා ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ උපකුලපති මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතා සහ උපාධි අධ්‍යයන පිඨයේ පීඨාධිපතිනි මහාචාර්ය හේමන්ති රණසිංහ මහත්මිය ඇතුළු විද්වත් පිරිසක් සහභාගී විය.

Category Posts

மேற்பார்வை மற்றும் மதிப்பீடு பட்டப்பின்பட்ட டிப்ளோமா சமர்ப்பண விழா

மேற்பார்வை மற்றும் மதிப்பீடு பட்டப்பின்பட்ட டிப்ளோமா சமர்ப்பண விழா2017ஜூன் மாதம் 04ஆம் திகதி பட்ட கற்கை பீடத்தின் மாநாடு மன்றம் 1இல்இடம்பெற்றியது

Category Posts

Inauguration ceremony of Postgraduate Diploma in Monitoring & Evaluation

Inauguration ceremony of Postgraduate Diploma in Monitoring & Evaluation was held on Sunday, 4th June 2017 at Seminar Rom 1, Faculty of Graduate Studies, University of Sri Jayewardenepura. Prof. Sampath Amaratunge, Vice Chancellor of the University, Prof. Hemanthi Ranasinghe, Dean of the Faculty of Graduate Studies and many academic members graced the event.

Category Posts