2017 පොලිමර් විද්‍යා හා තාක්ෂණ ජාත්‍යන්තර සමුළුව

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ රසායන විද්‍යා අධ්‍යයනාංශය විසින් 3 වැනි වරටත් සංවිධානය කරන ලද පොලිමර් විද්‍යා හා තාක්ෂණ ජාත්‍යන්තර සමුළුව 2017 ජූලි මස 13 වැනිදා සිට 15 වැනිදා දක්වා බොරලැස්ගමුව “ගෝල්ඩන් රෝස්” හෝටලයේදී සාර්ථකව පැවැත්විය.

2017 පොලිමර් විද්‍යා හා තාක්ෂණ ජාත්‍යන්තර සමුළුවහි නිල වෙබ් අඩවිය : http://polymersympo.sjp.ac.lk/

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
About the author

The Founder of webclanka ( http://www.chamara.webclanka.com/ )

News