ජපුර සිසුන් යුනිලීවර් අභියෝගතා 2017 ජයගනී

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිදයාලයේ උපාධි අපේක්ෂක මධුශ ද සිල්වා, නයෝමි ප්‍රනාන්දු සහ උමේන්ද්‍ර අබේනායක 2017 යුනිලීවර් අභියෝගතා දිනා ගත්තේය.

වැඩිදුර විස්තර සඳහා පිවිසෙන්න : www.sjp.ac.lk/students/japura-trio-represent-lanka-unilevers-future-leaders-league/

More Info:
www.ft.lk/hr/Ja-pura-Uni–trio-to-represent-SL-at-Unilever-Future-Leaders–League-in-London/
www.island.lk/
www.dailymirror.lk/article/Sri-Jayewardenapura-University-Trioto-Represent-Sri-Lanka-at-Unilever-Future-Leaders
www.unilever.com.lk/
www.unilever.co.uk/careers/graduates/unilever-future-leaders-league/

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

Recent Posts