තායිලන්ත විශ්ව විද්‍යාලීය නියෝජිත පිරිසක් ජපුරේ

කළමනාකරණ පශ්චාත් උපාධි ආයතනය විසින් අත්සන් කරන ලද අවබෝධතා ගිවිසුමෙන් පසු තායිලන්ත විශ්ව විද්‍යාලිය නියෝජිත පිරිසක් 2017 පෙබරවාරි මස 09 වැනිදා ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයට පැමිණියේය.

Delegation visit usjp
The delegation from Kasetsart University, Thailand with Prof. Sampath Amaratunge, Vice-Chancellor, University of Sri Jayewardenepura and Mr. Dilhan Goonetilleke, Management Consultant, Postgraduate Institute of Management.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

News