මහපොළ ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රධානය

2016/2017 උපාධි අපේක්ෂකයින් සඳහා මහපොළ ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රධානය 2018 අප්‍රේල් මස 26 වැනිදා විශ්වවිද්‍යාලිය පරිපාලන ගොඩනැගිල්ලේදී සිදුවිය.

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ උපකුලපති මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතා, වෛද්‍ය විද්‍යා සහ කළමනාකරණ හා වාණිජ විද්‍යා පිඨ වල පිඨාධිපතිවරුන් සහ රෙජිස්ට්රාර් ඇතුළු පිරිසක් සිසුන් සඳහා මහපොළ ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රධානය කිරීමේ උත්සවය සඳහා සහභාගිවිය.

ශ්‍රී ලංකා රජය මගින් විශ්වවිද්‍යාලිය සිසුන් සඳහා ප්‍රධානය කරන  මහපොළ ශිෂ්‍යත්ව හිටපු උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍ය ලලිත් ඇතුලත්මුදලිතුමා විසින් ආරම්භ කරන ලද වැඩසටහනක් වන අතර වැඩිදුර විස්තර සඳහා පිවිසෙන්න : www.sjp.ac.lk/academic/mahapola-scholarships-awarding-ceremony/

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

News