ආචාර්ය උපාධි ශිෂ්‍ය රුමේෂ් ලියනගේට රන් සම්මානයක්

ශ්‍රී ලංකා තරුණ විද්යාඥයින්ගේ අධ්‍යයාපන ආයතනයේ විවෘත සංසදය විසින් ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්විද්‍යාලයේ ආචාර්ය උපාධි ශිෂ්‍ය රුමේෂ් ලියනගේට රන් සම්මානයක් පිරිනමා ඇත.

වැඩිදුර විස්තර : www.sjp.ac.lk/news/mr-rumesh-liyanage-ph-d-student-wins-gold-medal-by-the-slays-open-forum-2017/

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

News