කුරුඳු පිළිබද මහාචාර්ය රනිල් ද සිල්වා මහතාගෙන් පුවත්පත් ලිපියක්

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ ලෝක මට්ටමේ විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රතිපාදන ව්‍යාපෘතියේ සහ ජෛව තාක්ෂණ සහ නියුරෝන විද්‍යාව පිළිබඳ නව සොයාගැනීම්හි අන්තර් විෂය මධ්‍යස්ථානයහි අධ්‍යක්ෂක මහාචාර්ය රනිල් ද සිල්වා මහතා අදහස් දක්වන කුරුඳු පිළිබද පුවත්පත් ලිපියක් 2017 පෙබරවාරි මස 26 වැනිදා “සන්ඩේ ටයිම්ස්” පුවත්පතේ පලවිය.

ලිපිය කියවන්න : http://www.sundaytimes.lk/170226/news/cinnamon-from-exotic-to-curative-230519.html

 

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

News